เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมายของบทกลอน  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า  การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้สามารถแต่งนิทานแล้วเล่าให้ผู้อื่นฟังได้   

Week
Input
Process
Output
Outcome
(– 
.ค ๔๘)
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ

หลักภาษา  : ทบทวนหลักภาษา
Key Questions :  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรม และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?

เครื่องมือคิด :
 - Blackboard Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมบ้าง
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้วรรณกรรมบ้าง
- Round Robin  เรื่องเล่าความประทับใจจากวรรณกรรม
- Brainstorms สิ่งที่ได้เรียนรู้ (ทบทวนหลักภาษาที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน)
- Mind Mapping  สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

 สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรม และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?
เชื่อม :นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนใน Quarter นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบที่น่าสนใจ
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ใช้ : นักเรียนสรุปองค์ความรู้ต่อจากวันจันทร์
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง:
 -  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าใน Quarter นี้ พี่ป.๔ ทำอะไรร่วมกันได้ดีทีสุดและอะไรต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพราะเหตุใด
 -  นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน
เชื่อม:
-   นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมมากสุดอย่างละข้อ
-   นักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน
ใช้:
  นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองสิ่งทำที่ได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
เชื่อม:
นักเรียนออกแบบและซ้อมการนำเสนองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 2
ใช้:
นำเสนองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 2
ภาระงาน:
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter2

ชิ้นงาน:
- เขียนสรุปองค์ความรู้ Q2 ในรูปแบบMind Mapping 
- เขียนประเมินสะท้อนตนเอง
ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมายของบทกลอน  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า
การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้สามารถแต่งนิทานแล้วเล่าให้ผู้อื่นฟังได้   

 ทักษะ:
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ใน Quarter 
 ทักษะการจัดการข้อมูล
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.๔ ได้สรุปองค์ความรู้ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันตลอด Quarter2 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร"นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping นักเรียนแต่ละคนสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter2 และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนอื่นเรียนรู้ร่วมได้

    ตอบลบ