เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียน คำเป็นคำตายแล้วนำคำศัพท์เขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม

Week
Input
Process
Output
Outcome
(๑๗– ๒๑
.ค ๔๘)
โจทย์ : อ่านวรรณกรรม: นิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระตาย

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระตาย

หลักภาษา  : คำเป็น คำตาย
Key Questions :
-    ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์จะส่งผลกระทบกับตัวเราอย่างไร

เครื่องมือคิด :
Round Robin : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของคำ รวมทั้งการนำคำไปใช้
Show and Share : ชิ้นงานนิทานคำเป็น คำตาย
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือวรรณกรรม นิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  ชง  :  นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบภาพวาด  ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเหตุการณ์
ใช้ : นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบนิทานช่อง
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง  :  ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน
นักเรียนเขียนคำศัพท์ใหม่จากเรื่องที่อ่าน (เขียนตามคำบอก)
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด คำแต่ละคำมีความหมายอย่างไรนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมายของคำ รวมทั้งการนำคำไปใช้
 - นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติมอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์ไปใช้ในการแต่งประโยคตามจินตนาการ๑๐ประโยค
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติม
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนคำศัพท์ในวันอังคารจากนั้นครูให้นักเรียนเล่าเกมส์คำเป็น คำตายจากชื่อนักเรียน
- ครูแจกบัตรคำคำเป็นคำตายให้นักเรียนช่วยจัดหมวดหมู่คำ
เชื่อม:
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันจัดหมวดหมู่คำศัพท์
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนนำคำศัพท์ที่จัดหมวดหมู่มาแต่งเป็นนิทานช่อง
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนทำสรุปคำเป็นคำตายในรูปแบบนิทานบรรยายและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่าย
- พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำเป็น คำตาย

ชิ้นงาน:
- คำศัพท์จากวรรณกรรม
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคำเป็น คำตายในรูปแบบบรรยาย
ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียน คำเป็นคำตายแล้วนำคำศัพท์เขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม
ทักษะ:
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อได้
 ทักษะการจัดการข้อมูล
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น

คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. นสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาคำเป็น คำตาย ผ่านการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่าย ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่าย หลังจากนั้นพี่ป.๔ สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง ในชั่วโมงต่อมาครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอก(คำเป็นคำตาย)หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน ครูให้นักเรียนจัดหมวดหมู่คำศัพท์ที่มีสระเสียงสั้นเสียงยาวและให้นักเรียนช่วยจัดหมวดหมู่ชื่อพี่ป๔ที่มีสระเสียงสั้น สระเสียงยาวพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง ในวันถัดมาครูพาเล่นเกมส์คำเป็นคำตายจากชือพี่ป๔ และครูมีบัตรคำมาติดบนกระดาษคำว่ามีน ให้นักเรียนช่วยวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ว่าเป็นคำประเภทใดเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น พี่ป๔: คำเป็นคำตาย เพราะมี สะกดด้วยสระเสียงยาวแต่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กนเลยเป็นคำเป็นค่ะหลังจากนั้นครูให้นักเรียนขมวดคำเป็นคำตายแล้วสรุปความเข้าใจในรูปแบบที่น่าสนใจเช่น นิทานช่อง บรรยาย ฯลฯ แล้วนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง

    ตอบลบ