เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่าน เขียน และใช้ภาษาต่างประเทศที่พบในภาษาไทยได้ถูกต้อง   อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม

Week
Input
Process
Output
Outcome
(๒๘ ก.
 –  .ค ๔๘)
โจทย์ : อ่านวรรณกรรม  นิทานนานาชาติ ตอน แมวผงฟู

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน แมวผงฟู

หลักภาษา  : คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
Key Questions :  นักเรียนจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
 Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้
- Show and Share การแต่งนิทานสร้างสรรค์
- Wall Thinking ชิ้นงานสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบบรรยาย
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :   นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบภาพวาด  ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเหตุการณ์
ใช้ : นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบบรรยาย
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง  :  - สนทนาทักทายและทบทวนเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
- เขียนคำศัพท์ตามคำบอก
เชื่อม:
สนทนาแลกเปลี่ยนคำศัพท์ที่เขียนตามคำบอก พร้อมแลกเปลี่ยนการสื่อความและการนำไปใช้
ใช้ :
นักเรียนนำคำที่เขียนคำศัพท์ตามคำบอก ๑๐ คำแต่งเรื่องสร้างสรรค์พร้อมวาดภาพประกอบ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันอังคาร
- ครูเขียนคำศัพท์คำที่มีตัวการันต์จากภาษาบาลี
สันสกฤตและภาษาจากต่างประเทศ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันจัดหมวดหมู่ที่มาของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
เชื่อม :
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำศัพท์ตัวการันต์ที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤตและภาษาจากต่างประเทศ
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนจัดหมวดหมู่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนทำสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศในรูปแบบนิทานช่องให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน แมวผงฟู
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มาจาภาษาต่างประเทศ
- ค้นหาข้อมูลคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ชิ้นงาน:
- นิทานช่อง
- สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบบรรยาย
- Mind Mapping  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่าน เขียน และใช้ภาษาต่างประเทศที่พบในภาษาไทยได้ถูกต้อง   อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม
 ทักษะ:
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 ทักษะการจัดการข้อมูล
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. นสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาคำที่มาจากภาษา่าประเทศผ่านการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน แมวผงฟู ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน แมวผงฟู หลังจากนั้นครูเขียนคำศัพท์คำที่มีตัวการันต์จากภาษาบาลี สันสกฤตและภาษาจากต่างประเทศ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันจัดหมวดหมู่ที่มาของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ นักเรียนแต่ละคนจัดหมวดหมู่คำที่มาจากภาษาต่างประเทศและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟังในรูปแบบนิทานช่อง

    ตอบลบ