เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์: :สามารถอ่านเรื่องราวจับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน    ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียนภาษาพูด   ภาษาเขียนได้ถูกต้องตลอดทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
Week
Input
Process
Output
Outcome
(– ๑๑
.ย ๔๘)
โจทย์ : อ่านวรรณกรรม  นิทานนานาชาติ ตอน พระราชากับนายทึ่ม

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน พระราชากับนายทึ่ม

หลักภาษา  : ภาษาพูด ภาเขียน
Key Questions :  นักเรียนจะทำอย่างไร เมื่อต้องเจอคนที่มีความรู้น้อยกว่าหรือมากว่าเรา เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

เครื่องมือคิด :
 Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้
- Show and Share การแต่งนิทานช่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน

 สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  ชง  :  นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบภาพวาด  ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเหตุการณ์
ใช้ : นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง  :  - สนทนาทักทายและทบทวนเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
- เขียนคำศัพท์ตามคำบอก
เชื่อม:
สนทนาแลกเปลี่ยนคำศัพท์ที่เขียนตามคำบอก พร้อมแลกเปลี่ยนการสื่อความและการนำไปใช้
ใช้ :
นักเรียนนำคำที่เขียนคำศัพท์ตามคำบอก ๑๐ คำแต่งเรื่องสร้างสรรค์พร้อมวาดภาพประกอบ

วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง: ครูนำบัตรคำศัพท์ ( จริงอะป่าว  จริงหรือป่าว  กิน รับประทาน   เมีย ภรรยา  เกิบ รองเท้า )มาติดบนกระดาน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ คำดังกล่าวมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
บัตรคำ(ภาษาพูด  ภาษาเขียน)
นักเรียนแบ่งกลุ่มออกค้นหาข้อมูล ภาษาพูด  ภาษาเขียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ใช้ :
นักเรียนนำข้อมูลที่ได้เขียนสรุปลงในสมุดตามความเข้าใจของตนเอง
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนทำสรุปภาษาพูด ภาษาเขียนในรูปแบบบัตรคำและนำเสนอบัตรคำให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน พระราชากับนายทึ่ม
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาพูด  ภาษาเขียน
ชิ้นงาน:
- แผนภาพโครงเรื่อง
- นิทานภาษาพูด ภาษาเขียน
ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวจับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน    ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียนภาษาพูด   ภาษาเขียนได้ถูกต้องตลอดทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ทักษะ:
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อได้
 ทักษะการจัดการข้อมูล
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น

คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน ผ่านการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติตอน พระราชากับนายทึ่ง ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน พระราชากับยานทึ่ม หลังจากนั้นพี่ป.๔ สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง ในชั่วโมงต่อมาครูติดบัตรคำภาษาพูด ภาษาเขียน(เกิบ = รองเท้า จิงอะป่าว =จริงหรือเปล่า วัยโจ๋ =วัยรุ่น เซ็ง =เบื่อ) ให้นักเรียนดูหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรจากบัตรคำ พี่น้ำ้อย พี่อั้ม พี่แป้ง พี่น้ำมนต์ : ภาษาพูด ภาษาเขียน ค่ะ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อภาษาพูด ภาษาเขียน มีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร พี่ป.๔ : ภาษาพูดเป็นภาษาที่ไม่สุภาพและแต่งขึ้นเอง ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที่สุภาพใช้เป็นทางการ ค่ะ/ครับ หลังจากที่พูดคุยสนทนาเสร็จครูให้พี่ป๔ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนในรูปแบบที่น่าสนใจพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

    ตอบลบ