เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้อ่านคำและเรื่องราวได้จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าเขียน  บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
(๑๐– ๑๔
.ค 58)
โจทย์ : คาดเดาเรื่อง

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน นกฉลาด
หลักภาษา  : คาดเดาเรื่องราว

Key Questions :
-    นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของนิทานนานาชาติจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
-    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter ที่ผ่านมาและนำไปใช้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด :
Round Robin : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคาดเดาเรื่องราว  นิทานนานาชาติ
Mind Mapping : สรุปการเรียนรู้ก่อนเรียน
Show and Share :เรื่องราวที่คาดเดาจากหนังสือวรรณกรรม 

 สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือวรรณกรรม นิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  ครูและนักเรียนทบทวนภาระงานการบ้านในช่วงปิดเทอม
- ครูนำหนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติให้นักเรียนดู
ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของนิทานนานาชาติจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานนานาชาติ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนคาดเดาวรรณกรรมนิทานนานาชาติ
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง  :  ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter ที่ผ่านมาและนำไปใช้อย่างไรบ้าง?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter ที่ผ่านมาในรูปแบบ Mind Mapping  
วันพุธ 1 ชั่วโมง
* 12 ..หยุดวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนทำสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping  (ต่อ)
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน นกฉลาด
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคาดเดาเรื่องราวนานาชาติ
ชิ้นงาน:
- คาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานนานาชาติ
ความรู้ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้อ่านคำและเรื่องราวได้จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าเขียน  บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะใน Quarter2 พี่ป.๔ ได้เรียนรู้วรรณกรรมนิทานนานาชาติในชั่วโมงแรกครูและนักเรียนทบทวนภาระงานการบ้านช่วงิดเทอมและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเรียนวิชาภาษาไทยหลังจากนั้นครูแนะนำหนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติมาแนะนำให้พี่ป๔ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของนิทานนานาชาติจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น" พี่โต้ง พี่ซอ พี่น้ำมนต์และพี่น้ำอ้อย: คืดว่าน่าจะเป็นนิทานแต่ละประเทศมารวมกันค่ะ/ครับ พี่อาร์ม:น่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับความเชื่อแต่ละประเทศครับ หลังจากที่จบการสนทนาครูให้นักเรียนแต่ละคนคาดเดาวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ในวันต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter ที่ผ่านมาและนำไปใช้อย่างไรบ้าง"นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping

    ตอบลบ