เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถอ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้ สามารถอ่าน  เขียนและบอกชนิดของประโยคและกลุ่มคำได้   มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
(๒๔– ๒๙
.ค ๔๘)
โจทย์ : อ่านวรรณกรรม นิทานนานาชาติ ตอน ยืมไข่

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน ยืมไข่

หลักภาษา  : ประโยคต่างๆ
Key Questions : ทำไมพระราชาถึงตัดสินให้คนที่ถูกยืมไข่เป็นคนผิด
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้
- Show and Share การแต่งนิทานช่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประโยคต่างๆ

 สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือวรรณกรรม นิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  ชง  :  นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบภาพวาด  ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเหตุการณ์
ใช้ : นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบนิทานช่อง
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง  :  ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน
ครูนำประโยคจากวรรณกรรมมาอ่านให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนวิเคราะห์แต่ละประโยคการใช้ประโยคแต่ละประเภท
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคประเภทใดจากที่ได้ฟัง
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภทของประโยค
 - นักเรียนแต่ละคนค้นหาประเภทของประโยค
ใช้:
นักเรียนค้นหาประโยคแต่ละชนิดในหนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม: ครูนำประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันจัดหมวดหมู่ประโยค
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ประเภทประโยคต่างๆ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนทำสรุปประโยคต่างๆในรูปแบบMind Mapping และนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ยืมไข่
-พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนค้นหาประโยคจากวรรณกรรม
- สืบค้นชนิดของประโยค
ชิ้นงาน:
- นำเสนอข้อมูล
- เรื่องราวที่แต่งตอนจบใหม่
- Mind Mapping เรื่องประโยค
ความรู้:สามารถอ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้ สามารถอ่าน  เขียนและบอกชนิดของประโยคและกลุ่มคำได้   มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 
ทักษะ:
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อได้
 ทักษะการจัดการข้อมูล
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น

คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาเรื่องประโยคต่างๆ ผ่านการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติตอน ยืมไข่ ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ยืมไข่ หลังจากนั้นพี่ป.๔ แต่งตอนจบใหม่ ในวันต่อมาครูนำประโยคแต่ละประโยคมาให้นักเรียนวิเคราะห์ ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประโยคแต่ละประเภท พี่ป๔: มีประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคขอร้อง ประโยคปฎิเสธ ประโยคคำสั่ง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนอกจากประโยคดังกล่าวนักเรียนคิดว่ามีประโยคชนิดอื่นหรือไม่เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น พี่ป๔: ช่วยกันสืบค้นข้อมูลประโยคต่างๆหลังจากที่สืบค้นข้อมูลเสร็จแล้วครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นมา พี่บาส:มีประโยคความเดียวครับครู ประโยคความเดียวจะเป็นประโยคสั้นๆละมีประธาน กริยา กรรม ครับ พี่น้ำอ้อย: ประโยคความรวมคือ 2 ประโยคมาร่วมกันและมีคำเชื่อมค่ะ พี่ซอ: ประโยคความซ้อน จะมีหลายประโยคซ้อนกันและมีประธานมากกว่า 2 ค่ะ หละงจากที่พูดคุยสนทนาเสร็จพี่ป๔ แต่ละคนค้นหาชนิดประโยคในหนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติในชั่วโมงสุดท้ายครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับชนิดของประโยคนักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ในรูปแบบที่น่าสนใจ (Mind Mapping ,ชาร์ตความรู้ , นิทานช่อง,บรรยาย)พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง

    ตอบลบ