เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Main

ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔  Quarter 2  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สัปดาห์ที่
หนังสือ/ตอน
สาระเนื้อหา(แก่นเรื่อง)
หลักภาษา
เป้าหมายหลักภาษา
นิทานนานาชาติ
เรื่อง นกฉลาด
ผู้ที่ใช้สติปัญญาก่อนที่พูดหรือกระทำสิ่งใดอย่างรอบคอบนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาและเอาตัวรอดจากอันตรายได้
- การเขียนคาดเดาเรื่องราว
สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้อ่านคำและเรื่องราวได้จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าเขียน  บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
นิทานนานาชาติ
 เรื่อง ลิงกับกระต่าย
ความเห็นแก่ตัว ความโลภมากอยากได้อยากมีเหมือนผู้อื่น ใครทำสิ่งใดก็ทำตามแต่ไม่เข้าใจแท้จริงจะทำให้ลำบากในภายหน้า
- คำเป็น คำตาย
สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียน คำเป็นคำตายแล้วนำคำศัพท์เขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม
นิทานนานาชาติ 
เรื่อง ยืมไข่
เราควรซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รักษาและปกป้องสิทธิ์ของตนเองโดยไม่เดือดร้อนผู้อื่น
-ประโยค
สามารถอ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้ สามารถอ่าน  เขียนและบอกชนิดของประโยคและกลุ่มคำได้   มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 
นิทานนานาชาติ
เรื่อง นางกบเดินทางไกล
บุคคลผู้มีสติปัญญาจะไม่โอ้อวดถึงความสามารถและความฉลาดของตนเอง
- การเขียนจดหมาย
การเขียนบันทึกความรู้
สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้
เขียนคำขึ้นต้น เนื้อหา และคำลงท้ายจดหมายลาครูได้ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งสามารถเห็นคุณค่าของวรรณกรรมได้
นิทานนานาชาติ
พระราชากับนายทึ่ม
ผู้มีสติปัญญาไม่ได้ดูจากภายนอกหรือคำพูดอวดอ้างตน หากเห็นจากการกระทำ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้โดยไม่เดือดร้อนหรือส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
- ภาษาพูด  ภาษาเขียน
สามารถอ่านเรื่องราวจับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน    ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียนภาษาพูด   ภาษาเขียนได้ถูกต้องตลอดทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
นิทานนานาชาติ
เรื่อง ไดโนเสาร์ขาโก่ง
สังคมเรามีความแตกต่างหลากหลาย ไม่มีสิ่งใดเหมือนกัน เราควรยอมรับในความแตกต่าง และดำรงชีวิตภายใต้ความแตกต่างนั้นอย่างมีความสุข
- เครื่องหมายวรรคตอน 
อักษรย่อ
สามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองได้ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่านและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทใน
การอ่าน  การฟัง การพูด และการเขียนที่เหมาะสมสามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้


นิทานนานาชาติ
เรื่อง บ้านมหัศจรรย์
ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เราโลดแล่น ผ่านการเดินทางไปกับจินตนาการ ภายใต้ประสบการณ์ และจินตนาการไม่รู้จบ
- คำที่มีตัวการันต์
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์ และนำมาใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
นิทานนานาชาติ
เรื่อง แมวผงฟู
คุณค่าไม่ได้มองเห็นจากภายนอก หากเห็นจากการกระทำที่ดีงามและมีคุณค่าความหมายต่อตนเองและผู้อื่น
- คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้   จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่าน เขียน และใช้ภาษาต่างประเทศที่พบในภาษาไทยได้ถูกต้อง   อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม
สรุปองค์ความรู้
คุณค่าของวรรณกรรมและการนำไปใช้
-สรุปองค์ความรู้
สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมายของบทกลอน  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า
การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้สามารถแต่งนิทานแล้วเล่าให้ผู้อื่นฟังได้    


ปฏิทินการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
Quarter 2 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Week

Input

Process

Output

Outcome
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน นกฉลาด

หลักภาษา :
- การเขียนคาดเดาเรื่องราว

เครื่องมือคิด:
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share

- คาดเดาเรื่องราว
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน นกฉลาด
- สรุปเป็นแผนภาพโครงเรื่อง

ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน นกฉลาด
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคาดเดาเรื่องราวนานาชาติ
ชิ้นงาน:
- คาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานนานาชาติ

ความรู้:สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้อ่านคำและเรื่องราวได้จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าเขียน  บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่าย

หลักภาษา :
คำเป็น คำตาย

เครื่องมือคิด:
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share

- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่าย
- สนทนาแลกเปลี่ยนโดยใช้คำถามที่เชื่อมโยงพฤติกรรมสมอง
- สรุปเป็นนิทานช่อง
- เขียนตามคำบอก เชื่อมคำเป็น คำตาย ผ่านการตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนร่วมกัน
- เกมส์คำเป็น คำตายจากชื่อนักเรียน
- นำบัตรคำมาให้นักเรียนจัดหมวดหมู่คำ
- วิเคราะห์นำสิ่งที่ได้ไปสืบค้น
- สรุปความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่าย
- พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำเป็น คำตาย
- สืบค้นข้อมูล
ชิ้นงาน:
- นิทานช่อง
- คำศัพท์
- สรุปความเข้าใจในรูปแบบบรรยาย
ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียน คำเป็นคำตายแล้วนำคำศัพท์เขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน ยืมไข่

หลักภาษา :
ประโยค(ชนิดของประโยค)

เครื่องมือคิด:
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share
- Mind Mapping

- อ่านวรรณกรรม
- สนทนาแลกเปลี่ยนโดยใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสมอง
- สรุปแต่งตอนจบใหม่
- นำประโยคจากวรรณกรรมมาอ่านให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนวิเคราะห์แต่ละประโยคการใช้ประโยคแต่ละประเภท
- สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ประโยคแต่ละประเภท
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคประเภทใดจากที่ได้ฟัง”
- สืบค้นชนิดของประโยคต่างๆ
- นำเสนอข้อมูลที่ได้ในรูปแบบของ Flow chart
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ฟังประโยคจากวรรณกรรม
- สืบค้นชนิดของประโยค
ชิ้นงาน:
- นำเสนอข้อมูล
- เรื่องราวที่แต่งตอนจบใหม่
- Mind Mapping เรื่องประโยค
ความรู้:สามารถอ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้ สามารถอ่าน  เขียนและบอกชนิดของประโยคและกลุ่มคำได้   มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอนนางกบเดินทางไกล
หลักภาษา :
การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึกความรู้

เครื่องมือคิด:
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share


- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอนนางกบเดินทางไกล
- สนทนาแลกเปลี่ยนโดยใช้คำถามที่เชื่อมโยงพฤติกรรมสมอง
- สรุปเป็นนิทานช่อง
- ครูนำจดหมายแต่ละชนิดมาติดไว้บนกระดานให้นักเรียนดูและอ่านเนื้อหาในจดหมายให้นักเรียนฟัง
- ครุตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าจดหมายแต่ละชนิดแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร”
- นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายแต่ละประเภท
- เขียนตามจดหมายหาคนที่เรารัก ผ่านการตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนร่วมกัน
- วิเคราะห์นำสิ่งที่ได้ไปสืบค้น
- สรุปความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอนนางกบเดินทางไกล
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับจดหมายแต่ละประเภท
ชิ้นงาน:
- เขียนจดหมายลาป่วย เขียนจดหมายถึงเพื่อน
ความรู้:สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้
เขียนคำขึ้นต้น เนื้อหา และคำลงท้ายจดหมายลาครูได้ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งสามารถเห็นคุณค่าของวรรณกรรมได้
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน พระราชากับนายทึ่ม

หลักภาษา :
- ภาษาพูด  ภาษาเขียน

เครื่องมือคิด:
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share


- อ่านวรรณกรรม
- สนทนาแลกเปลี่ยนโดยใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสมอง
- นักเรียนสรุปในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
- เขียนคำศัพท์ตามคำบอก
- ครูนำคำศัพท์ตามคำบอกเชื่อมเข้าสู่หลักภาษาพูด/ภาษาเขียน
- ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลภาษาพูด ภาษาเขียน
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาพูด/ภาษาเขียน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจภาษาพูด ภาษาเขียนในรูปแบบบัตรคำ
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน พระราชากับนาย
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษาพูด  ภาษาเขียน
ชิ้นงาน:
- แผนภาพโครงเรื่อง
- นิทาน ภาษาพูด ภาษาเขียน
ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวจับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน    ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียนภาษาพูด   ภาษาเขียนได้ถูกต้องตลอดทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ เรื่อง ไดโนเสาร์ขาโก่ง

หลักภาษา :
- เครื่องหมายวรรคตอน
- อักษรย่อ

เครื่องมือคิด:
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share


-  สนทนาแลกเปลี่ยนโดยใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสมอง
- สรุปเป็นแผนภาพโครงเรื่อง
- ครูให้นักเรียนเล่นเกม ให้นักเรียนคิดอักษรย่อของตัวเองและให้เพื่อนทาย
- ครูนำข่าวอักษรย่อและบทความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนมาให้นักเรียนอ่าน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไร นักเรียนคิดว่าเป็นคำประเภทไหน
- นักเรียนสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับอักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทความ

ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน ไดโนเสาร์ขาโก่ง
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
ชิ้นงาน:
- แผนภาพโครงเรื่อง
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองได้ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่านและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การพูด และการเขียนที่เหมาะสมสามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ เรื่อง บ้านมหัศจรรย์

หลักภาษา :
คำที่มีตัวการันต์

เครื่องมือคิด:
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share
- Mind Mapping - อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ เรื่อง บ้านมหัศจรรย์
- สนทนาแลกเปลี่ยนโดยใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสมอง
- สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบบรรยาย
- ครูมีบัตรคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาให้นักเรียนดู นักเรียนคิดว่าเป็นคำประเทศไหนเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
- ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศและนำเสนอในรูปแบบละคร
- ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มาจากต่างประเทศ
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ เรื่อง บ้านมหัศจรรย์
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- ค้นหาข้อมูลคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ชิ้นงาน:
- อ่านวรรณกรรม
- แผนภาพโครงเรื่อง
- ละครคำที่มีตัวการันต์


ความรู้:นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์ และนำมาใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ เรื่อง แมวผงฟู- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ เรื่อง แมวผงฟู
- สนทนาแลกเปลี่ยนโดยใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสมอง
-  สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบบรรยาย
- ครูมีบัตรคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาให้นักเรียนดู นักเรียนคิดว่าเป็นคำประเทศไหนเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
- ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศและนำเสนอในรูปแบบนิทานช่อง
- ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มาจากต่างประเทศภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ เรื่อง แมวผงฟู
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มาจากต่างประเทศ
ชิ้นงาน:
- นิทานช่อง
- สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบบรรยาย
- ชาร์ตความรู้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองได้ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่านและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การพูด และการเขียนที่เหมาะสมสามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ

หลักภาษา :
- สรุปการเขียนสรุปองค์ความรู้

เครื่องมือคิด:
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share
- Mind Mapping 
-ครู ทบทวนกิจกรรมตลอด Quarter2 เกี่ยวกับนิทานนานาชาติ
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปองค์ความรู้ Quarter2 ในรูปแบบ Mind Mapping 
- ครูให้นักเรียนเขียนประเมินสะท้อนตนเอง
- นักเรียนแต่ละคน show and share ร่วมกัน

ภาระงาน:
- พูดคุยแลกเปลี่ยน
ชิ้นงาน:
- เขียนสรุปองค์ความรู้ Q2 ในรูปแบบ Mind Mapping 
- เขียนประเมินสะท้อนตนเอง

ความรู้:สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมายของบทกลอน  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า
การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้สามารถแต่งนิทานแล้วเล่าให้ผู้อื่นฟังได้    
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักการสื่อสาร
-ทักการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  Quarter 2
หน่วยการเรียนเรื่อง “นิทานานาชาติ”
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑


หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่อง
 “นิทานานาชาติ
คาดเดาเรื่องก่อนการเรียนรู้

สาระ/หลักภาษาไทย
- ทบทวนความรู้
- การคาดเดาเรื่อง
- วรรณกรรม
./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๘  มีมารยาทในการอ่าน 

./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน

./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

./๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง


สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้อ่านคำและเรื่องราวได้จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่าเขียน  บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๒


หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่อง
นิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่าย

สาระ/หลักภาษาไทย
คำเป็น คำตาย


./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำเป็นคำตาย จากเรื่องที่อ่าน
./๓ อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๖สรุปความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรม เรื่อง
นิทานนานาชาติ ตอน ลิงกับกระต่ายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาทในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
./๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน

./๑ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 ป./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
./๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
./๒ ระบุชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค
./๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
./๗ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง
./๑ สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน

สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียน คำเป็นคำตายแล้วนำคำศัพท์เขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะส

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๓


หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่องนิทานนานาชาติ ตอน ยืมไข่

สาระ/หลักภาษาไทย
ประโยค(ชนิดของประโยค)


./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของ ประโยค และชนิดของประโยคจากเรื่องที่อ่าน
./๓ อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาทในการอ่าน

./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน
./๑ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 ป./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

./๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
./๒ ระบุชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค
./๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง
./๑ สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน

สามารถอ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้ สามารถอ่าน  เขียนและบอกชนิดของประโยคและกลุ่มคำได้   มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๔


หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่องนิทานนานาชาติ ตอนนางกบเดินทางไกล

สาระ/หลักภาษาไทย
การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึกความรู้


./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๓ อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาทในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน
./
เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
./
เขียนจดหมายส่วนตัว

./๑ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 ป./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
./๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
./๒ ระบุชนิด และประเภทของจดหมายได้
 ป./๔ เขียนจดหมายได้ถูกต้อง

./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง
./๑ สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน
สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้
เขียนคำขึ้นต้น เนื้อหา และคำลงท้ายจดหมายลาครูได้ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งสามารถเห็นคุณค่าของวรรณกรรมได้
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๖

หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่องนิทานนานาชาติ ตอน ไดโนเสาร์ขาโก่ง

สาระ/หลักภาษาไทย
เครื่องหมายวรรคตอน  อักษรย่อ
./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของเครื่องหมายวรรคตอน  จากเรื่องที่อ่าน
./๓ อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาทในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
./๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน
./๑ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 ป./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

./๑ สะกดคำและบอกความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนได้
./๒ ระบุชนิด และหน้าที่ของเครื่องหมายวรรคตอนได้
 ป./๓ ใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ
./๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
./๗ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง
./๓ ร้องเพลงพื้นบ้าน
./๔ ท่องบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
./๑ สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน

สามารถอ่านเรื่องราวทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองได้ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่านและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การพูด และการเขียนที่เหมาะสมสามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๗หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่องนิทานนานาชาติ ตอน บ้านมหัศจรรย์

สาระ/หลักภาษาไทย
คำที่มีตัวการันต์

./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน
./๓ อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาทในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
./๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน
./๑ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 ป./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

./๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
./๒ ระบุชนิด และหน้าที่ของคำที่มีตัวการันต์
 ป./๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
./๖ ความหมายของสำนวนสุภาษิต
./๗ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง
./๑ สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์ และนำมาใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๘

หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่องนิทานนานาชาติ ตอน แมวฝงฟู

สาระ/หลักภาษาไทย
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำที่มีตัวการันต์ และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน
./๓ อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาทในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
./๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน
./๑ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 ป./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

./๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
./๒ ระบุชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค
./๓ ใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ
./๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
./๗ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
./
บอกภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง
./๑ สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน

สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่าน เขียน และใช้ภาษาต่างประเทศที่พบในภาษาไทยได้ถูกต้อง   อีกทั้งสามารถใช้แผนภาพโครงเรื่องพัฒนาการอ่านได้  มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๙


หน่วยการเรียนรู้
วรรณกรรม เรื่องนิทานนานาชาติ

สาระ/หลักภาษาไทย
สรุปองค์ความรู้

./๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
./๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน
./๓ อ่านเรื่องสั้นตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามเรื่องที่อ่าน
./๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
./๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
 ป./๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
./๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
./๘  มีมารยาทในการอ่าน 
./๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
./๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
./๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
./๔ เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
./๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
./๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./๘ มีมารยาทในการเขียน
./๑ จำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
./๒ พูดสรุปความจากการฟังและดู
./๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
./๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
./๕ รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
 ป./๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

./๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
./๒ ระบุชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค
./๓ ใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ
./๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
./๗ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
./๑ ระบุข้อคิดจากวรรณกรรม
./๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง
./๑ สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน

สามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจความหมายของบทกลอน  จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า
การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้สามารถแต่งนิทานแล้วเล่าให้ผู้อื่นฟังได้