เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  เขียนคำขึ้นต้น เนื้อหา และคำลงท้ายจดหมายลาครูได้ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งสามารถเห็นคุณค่าของวรรณกรรมได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
(๓๑ – 
.ย ๔๘)
โจทย์ : อ่านวรรณกรรม นิทานนานาชาติ ตอน นางกบเดินทางไกล

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน นางกบเดินทางไกล

หลักภาษา  : การเขียนจดหมาย
Key Questions : เราจะทำอย่างไรให้ความสามารถที่เรามีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนั้น

เครื่องมือคิด :
Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้
- Show and Share การแต่งนิทานช่อง
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย

 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- วีดีโอจดหมายถึงแม่
หนังสือวรรณกรรม นิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  ชง  :  นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบภาพวาด  ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเหตุการณ์
ใช้ : นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบนิทานช่อง
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง  :  ครูเปิดวีดีโอจดหมายถึงแม่ให้นักเรียนฟังหลังจากที่ฟังเสร็จ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /ในจดหมายเขาสื่อสารอะไร
 เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์เกี่ยวกับจดหมายจากแม่
 - นักเรียนแต่ละคนค้นหาประเภทของจดหมายต่างๆ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง: ครูนำแบบฟร์อมจดหมายประเภทต่างๆมาให้นักเรียนดู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จดหมายแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร”
เชื่อม: ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับจดหมายประเภทต่างๆ
ใช้:
นักเรียนแต่ละเขียนจดหมายถึงเพื่อน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม: พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายประเภทต่างๆ
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนเขียนจดหมายลาป่วย
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน นางกบเดินทางไกล
-พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของจดหมายแต่ละชนิด
ชิ้นงาน:
- เขียนจดหมายลาป่วย จดหมายถึงเพื่อน
ความรู้:สามารถ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถอธิบายข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  เขียนคำขึ้นต้น เนื้อหา และคำลงท้ายจดหมายลาครูได้ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งสามารถเห็นคุณค่าของวรรณกรรมได้
ทักษะ:
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อได้
 ทักษะการจัดการข้อมูล
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น

คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างชิ้นงาน

  

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาเรื่องการเขียนจดหมาย ผ่านการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติตอน นางกบเดินทางไกล ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน นางกบเดินทางไกล หลังจากนั้นพี่ป.๔ สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบนิทานช่อง ในวันต่อมาครูนำจดหมายแต่ละชนิดมาติดไว้บนกระดานให้นักเรียนดูและอ่านเนื้อหาในจดหมายให้นักเรียนฟัง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าจดหมายแต่ละชนิดแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร” นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายแต่ละประเภท หลังจากที่สืบค้นเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน พี่อั้ม: จดหมายราชการจะมีตราครุฑอยู่ตรงกลางจดหมายค่ะ พี่ป๔: มีจดหมายราชการ จดหมายส่วนตัว จดหมายลาป่วย ค่ะ/ครับ หลังจากที่พูดคุยสนทนาเสร็จครูให้นักเรียนเขียนจดหมายหาคนที่เรารักพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง

    ตอบลบ