เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์ และนำมาใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome
(๒๑ – ๒๕
.ย ๔๘)
โจทย์ : อ่านวรรณกรรม  นิทานนานาชาติ ตอน บ้านมหัศจรรย์

วรรณกรรมเรื่อง : นิทานนานาชาติ ตอน บ้านมหัศจรรย์

หลักภาษา  : คำที่มีตัวการันต์
Key Questions :  หากนักเรียนทำสิ่งใดแล้วพบปัญหานักเรียนจะทำอย่างไร

เครื่องมือคิด :
 Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเรื่องที่เรียนรู้
- Show and Share การแต่งนิทานสร้างสรรค์
- Wall Thinking ผลงานแผนภาพโครงเรื่อง
- Round Rubin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มีตัวการันต์และความหมายของตัวการันต์และการนำไปใช้

 สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือวรรณกรรมนิทานนานาชาติ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :   นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบภาพวาด  ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเหตุการณ์
ใช้ : นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
วันอังคาร  1 ชั่วโมง
ชง  :  - สนทนาทักทายและทบทวนเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
- เขียนคำศัพท์ตามคำบอก
เชื่อม:
สนทนาแลกเปลี่ยนคำศัพท์ที่เขียนตามคำบอก พร้อมแลกเปลี่ยนการสื่อความและการนำไปใช้
ใช้ :
นักเรียนนำคำที่เขียนคำศัพท์ตามคำบอก ๑๐ คำแต่งเรื่องสร้างสรรค์พร้อมวาดภาพประกอบ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง  : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนสังเกตเห็นคำที่มีการันต์คำใดบ้างจากเรื่องที่อ่าน
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนคำที่มีตัวการันต์และความหมายของคำและการนำไปใช้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของตัวการันต์และการนำไปใช้เพิ่มเติม
ใช้ :
 นักเรียนแต่งประโยคคำที่มีตัวการันต์ โดยเลือกจากคำศัพท์จากเรื่องที่อ่าน
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง : ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้: นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของตัวการันต์และการนำไปใช้ในรูปแบบละครให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ภาระงาน:
- อ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ เรื่อง บ้านมหัศจรรย์
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับที่มาของตัวการันต์และการนำไปใช้
- ค้นหาข้อมูลที่มาของตัวการันต์และการนำไปใช้
ชิ้นงาน:
- อ่านวรรณกรรม
- แผนภาพโครงเรื่อง
-แต่งนิทานสร้างสรรค์
- ละครที่มาของตัวการันต์และการนำไปใช้
ความรู้:นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์ และนำมาใช้ในการแต่งเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด สามารถฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟัง การอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
 ทักษะ:
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่มีตัวการันต์และความหมายของตัวการันต์และการนำไปใช้
 ทักษะการจัดการข้อมูล
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างชิ้นงานภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป๔ ได้เรียนรู้หลักภาษาคำที่มีตัวการันต์ผ่านการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน บ้านมหัศจรรย์ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน อ่านคนเดียว อ่านในใจ หลังจากที่อ่านเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทบทวนเรื่องที่อ่าน ตัวละครมีใครบ้าง เหตุการณ์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมนิทานนานาชาติ ตอน บ้านมหัศจรรย์ หลังจากนั้นพี่ป.๔ สรุปเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่องในชั่วโมงต่อมาครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอกจากเรื่องที่อ่าน(คำที่มีตัวการันต์)และเลือกคำศัพท์มาแต่งเป็นนิทาน ๑ เรื่อง หลังจากนั้นครูเขียนคำศัพท์คำที่มีการันต์บนกระดานและตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนสังเกตเห็นอะไร พี่ป๔:คำที่มีตัวการัยต์ค่ะ/ครับ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อคำที่มีตัวการันต์ใช้ยังไง พี่น้ำอ้อย:เมื่อมีตัวการันต์อยู่ตรงตัวอักษรไหรตัวนั้นจะไม่สะกดค่ะ พี่มิกซ์:ตัวการันต์เรียกอีอย่าว่าไม้ทัณฑฆาตค่ะ พี่น้ำอ้อยหนูรู้แล้วค่ะทัณฑฆาตหมายถึงนักฆ่าถ้ามีเครื่องหมายนี้ตรงตัวไหนแล้วจะไม่อ่านออกเสียง พี่ธาม:คำที่มีตัวการันต์จะเป็นภาษาต่างประเทศครับ หลังจากที่จบการสนทนาครูให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันขมวดความหมายของคำที่มีตัวการันต์และวิธีใช้หลังจากที่ช่วยกันขมวดเสร็จครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่มีตัวการันต์และวิธีใช้หลังจากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่มเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่มีตัวการันต์ในรูปแบบละคร การแต่งกลอน แต่งเพลง นิทาน ให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง

    ตอบลบ